Изготвяне на концесионни анализи за плувен комплекс в Парка на младежта – град Русе (2011, 2013)

През 2011 г. по възлагане на община Русе дружеството изготви Обосновка на концесията, в т.ч. Правен, Финансово-икономически, Екологичен и Технически анализ, и проекти на документите съгласно Закона за концесиите за предоставяне на концесия за строителство на обект: Плувен комплекс в Парка на младежта – град Русе.

Концесията включваше частично изграждане (реконструкция и разширение) на обекта на концесията, състоящо се в:

  • реконструкция на строителната конструкция на съществуващите четири басейна и на тяхната ВиК инсталация;
  • основно обновяване на обслужващите и на търговските сгради в плувния комплекс;
  • изграждане на соларна (плажна) площ, пешеходни алеи, парково осветление, озеленяване, изграждане на нови спортна и детска площадки.

През 2013 г. дружеството изготви актуализирани концесионни анализи (Правен, Финансово-икономически, Екологичен и Технически анализ) за обект Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе.