Изготвяне на Бюджетна рамка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014-2020 (2013)

Общински план за развитие на Столична община е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, който се разработва на основание Закона за регионалното развитие в съответствие с предвижданията на Стратегията за развитие на област София-град 2014-2020 и Общия устройствен план (ОУП) на Столична община с хоризонт до 2030 г.

Като подизпълнител на ОП „Софпроект ОГП”, „Инфрапроект консулт“ ЕООД изработи бюджетна рамка на Общински план за развитие на Столична община (ОПР на СО) 2014-2020 с индикативна финансова таблица с ресурсите, необходими за реализацията му.

Дейностите по проекта включат:

  • Изготвяне на анализ на капиталовите разходи на Столична община;
  • Изготвяне на обща и по години оценка на ресурсите, необходими за изпълнението на ОПР на СО;
  • Разработване на индикативна финансова таблица с необходимите ресурси, формираши бюджетната рамка на ОПР;
  • Предложение за индикативно пропорционално разпределение на средствата от общинския бюджет на гр. София и малките населени места в общината;
  • Разпределение по източници на финансиране;
  • Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ОПР.