• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Общински план за развитие на Столична община е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, който се разработва на основание Закона за регионалното развитие в съответствие с предвижданията на Стратегията за развитие на област София-град 2014-2020 и Общия устройствен план (ОУП) на Столична община с хоризонт до 2030 г.

Като подизпълнител на ОП „Софпроект ОГП”, „Инфрапроект консулт“ ЕООД изработи бюджетна рамка на Общински план за развитие на Столична община (ОПР на СО) 2014-2020 с индикативна финансова таблица с ресурсите, необходими за реализацията му.

Дейностите по проекта включат:

 • Изготвяне на анализ на капиталовите разходи на Столична община
 • Изготвяне на обща и по години оценка на ресурсите, необходими за изпълнението на ОПР на СО
 • Разработване на индикативна финансова таблица с необходимите ресурси, формираши бюджетната рамка на ОПР
 • Предложение за индикативно пропорционално разпределение на средствата от общинския бюджет на гр. София и малките населени места в общината
 • Разпределение по източници на финансиране
 • Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ОПР.
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД