• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Регионално развитие

Дейностите, свързани с регионалното развитие имат за цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост в различните територии. В тази насока Инфрапроект консулт ЕООД участва в различни проекти за разработването на документи за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, като стратегии за регионално развитие, регионални планове за развитие в различни области, интегрирани проекти за градско развитие на редица градове в страната.

В допълнение, Инфрапроект консулт ЕООД изготвя цялостни финансови анализи и анализи „разходи-ползи“ на проекти свързани с регионалното развитие, както и анализи и оценки на риска при проектното финансиране, и анализ на възможностите за реализиране на регионални проекти, финансирани от ЕС.

Изготвяне на оценки на въздействието на нормативни актове в областта на икономиката, околната среда и туризма (2018-2020)

Инфрапроект консулт ЕООД предостави финансови експерти на Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори, във връзка с изготвяне на цялостни предварителни оценки (ЦПОВ) и последващи оценки на въздействието (ПОВ) на нормативни актове…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието на нормативни актове в областта на транспорта, съобщенията и електронното управление (2018-2020)

Инфрапроект консулт ЕООД предостави финансови експерти на Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори, във връзка с изготвяне на цялостни предварителни оценки на въздействието (ЦПОВ) на нормативни актове…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Заявление за участие в открита процедура за възлагане на концесия и определяне на концесионер за морски плаж „Градина – Централен“ – част 2, Община Созопол, Област Бургас (2020)

Инфрапроект Консулт ЕООД в партньорство с Легакорп ООД изготви Заявление за участие в открита процедура за възлагане на концесия и определяне на концесионер…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на концесионни анализи за Централна минерална баня Банкя (2011-2015, 2019–2020)

През периода 2011-2015 компанията разработва и актуализира концесионни анализи (финансово-икономически, правен, технически и екологичен анализ), предвиждащи реставрация, реконструкция и социализация на Централна минерална баня “Банкя” и строителство на СПА хотел…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на концесионни анализи за Централна минерална баня в София (2006-2007, 2010-2011, 2019)

През периода 2006-2007 компанията разработва концесионни анализи за обект Централна минерална баня, като целта е експлоатацията на обекта като водолечебен и СПА център….

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Методика за определяне на размера на несправедливата финансова тежест, понесена от Държавно предприятие “Кабиюк”, за извършване на обществена услуга за поддържане на автохтонните и други ценни породи (2019)

Дружеството участва като партньор на Аквапартньор ЕООД във възложеното от Министерство на земеделието, храните и горите разработване на Методика за определяне на размера на несправедливата финансова тежест, въз основа на нетните разходи…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесия на спортен комплекс в Разлог (2016) и на футболни стадиони в градовете Русе и Пловдив (2017-2019)

По възложение на общините Разлог, Русе и Пловдив дружеството в партньорство с Лега Корп ООД и Евролекс България ООД изготви Обосновка на концесията…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете София и Попово, финансирани по ОП “Регионално развитие” (2012-2013, 2014)

Инфрапроект Консулт ЕООД в обединение с Националния Център за Териториално Развитие АД и Урбитат ООД е ангажиран с изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град София и град Попово….

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Бюджетна рамка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014-2020 г. (2013)

Общински план за развитие на Столична община е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, който се разработва на основание Закона за регионалното развитие…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Управление на проект “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй”, включително и изготвяне на финален доклад (2013)

Проектът “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в град Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй” се финансира от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на концесионни анализи за плувен комплекс в „Парка на младежта”, гр.Русе (2011, 2013)

През 2011 г. по възлагане на община Русе дружеството изготви Обосновка на концесията…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изработване на документация за предоставяне на кадастрални услуги чрез концесия и публично-частно партньорство (2012)

По възлагане на Агенцията по геодезия, картография и кадастър компанията изготвя документация за определяне на осъществимостта за предоставяне на кадастрални услуги чрез концесия и публично-частно партньорство…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (2011)

Като подизпълнител на Националния център за териториално развитие ЕАД фирмата извърши Анализ разходи-ползи и икономически анализ…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне и актуализация на концесионни анализи и документация за отдаване на Западен парк на концесия (2008-2011)

Въз основа на одобрени от Направление Архитектура и Градоустройство на СО Предварителни проучвания за предоставяне на концесия за изграждане на обекти за спорт и атракции в парк „Христо Смирненски” и Паркоустройствен проект, фирмата изготви концесионни анализи и документацията….

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на апликационна форма за проект „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. (2009)

Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации“. Дружеството изготви апликационна форма…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесионни анализи на плажове по българското Черноморие (2005, 2008-2009)

През годините компанията е работила по множество проекти, свързани с отдаването на концесии на плажове по българското Черноморие както по възлагане на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, така и по договори с кандидат концесионери….

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Финансово-икономически анализ за концесия на плувни басейни в Благоевград (2004)

Като партньор на Евролекс България ООД компанията изготви Финансово-икономически анализ за обект Закрит плувен басейн и открити плувни басейни с плаж, кафе-сладкарница и други спортни и рекреативни съоръжения….

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за съживяване на района на Казанлък (2004)

В отговор на искането на правителството на България, правителството на Япония реализира проект за съживяване на района в Казанлък….

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД