• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Регионално развитие

Дейностите, свързани с регионалното развитие имат за цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост в различните територии. В тази насока „Инфрапроект консулт“ ЕООД участва в различни проекти за разработването на документи за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, като стратегии за регионално развитие, регионални планове за развитие в различни области, интегрирани проекти за градско развитие на редица градове в страната.

В допълнение, „Инфрапроект консулт“ ЕООД изготвя цялостни финансови анализи и анализи „разходи-ползи“ на проекти свързани с регионалното развитие, както и анализи и оценки на риска при проектното финансиране, и анализ на възможностите за реализиране на регионални проекти, финансирани от ЕС.

Столична община: Изготвяне на Бюджетна рамка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014-2020 г. и индикативна финансова таблица (2013)

Община Русе: Изработване на документи, необходими за провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху имот – публична общинска собственост: плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих, разположен в Смесената крайречна парково-рекреационна зона (СОзр) на „Парка на младежта”, гр.Русе (2013)

Община Козлодуй: Управление на проект: “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй”, включително и изготвяне на финален доклад (2013)

Столична община: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София, финансиран от ОП „Регионално развитие” (2012-2013)

Инфрапроект Консулт ЕООД в обединение с Националния Център за Териториално Развитие АД и Урбитат ООД е ангажиран с изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град София, който обхваща:

– Целеви и проблемен анализ на града в социално-икономически и екологичен план и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени схеми и планов

– Разработване на Визия за развитието на София до 2020, стратегия и цели на ИПГВ

– определяне на зони за въздействие – с преобладаващ социален характер, с потенциал за икономическо развитие и зони на публични функции с висока обществена значимост

– Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори, които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР с провеждане на обществени обсъждания при широка информираност на хода на работата

– Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособените зони с план-график, бюджет за изпълнение и програма за реализация плана и индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР

– Изготвяне на Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) или проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР и разработване на Задание за предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР

Община Русе: Концесионни анализи за предоставяне на концесия върху обект „Плувен комплекс и атракционни съоръжения в „Парка на младежта” (2011)

МРРБ: Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (2011)

Като подизпълнител на Националния център за териториално развитие ЕАД фирмата извърши Анализ разходи-ползи и икономически анализ на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията.

Столична Община: Изготвяне и актуализация на концесионни анализи и документация за отдаване на Западен парк на концесия (2008-2011)

Въз основа на одобрени от Дирекция Архитектура Градоустройтво на СО Предварителни проучвания за предоставяне на концесия за изграждане на обекти за спорт и атракции в парк „Христо Смирненски” и Паркоустройствен проект,фирмата изготви концесионни анализи и документацията за отдаване на концесия на Западния парк-представителна част”, разположен на територията на гр. София, район “Илинден”.

Столична община: Изготвяне на апликационна форма и документи за кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” (2009)

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД