Разработване на проектно предложение за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (2017)

В рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 процедура Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, по която се предоставя подкрепа за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, Инфрапроект консулт подготви проектното предложение за голяма частна компания за инвестиция в ново енергоспетяващо оборудване с цел разширяване на производствения капацитет на стойност 6,5 млн. лв. Услугите на нашата компания включваха:

  • разработване на проектно предложение и пълна проектна документация, в т.ч. формуляр за кандидатстване, бюджет на проекта и изискуемите придружителни документи;
  • координация на подадения проект и комуникация с финансиращата институция по време на оценка на проектното предложение;
  • изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедури за определяне на изпълнител по договорите за възлагане на дейности в рамките на одобрения проект.