Финансово-икономически анализ на концесия за добив и преработка на златно-медно-пиритни руди от находище „Челопеч” (2017)

Анализът на концесията за добив и преработка на златно-медно-пиритни руди от находището е с обхват и цел:

  • Анализ и оценка ефективността от експлоатацията на находището;
  • Анализ, оценка и предложение за размер на годишно концесионно плащане, до оставащия срок на концесията, съобразено с всички аспекти на концесията.

За разработването на анализа са използвани геоложки, производствени, икономически, счетоводни и други документи, предоставени от компанията, като анализът обхваща целия период на концесията от 1999 до момента на изготвяне на анализа.

Клиент: “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД