• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Миннодобивен сектор

От създаването си “Инфрапроект консулт” ЕООД изготвя за съответните министерства и минни компании правни, финансово-икономически, технически и екологични анализи, обосновки и документация за предоставяне на концесии за редица находища на подземни природни богатства в България.

Концесионни анализи за находища за добив на метални полезни изкопаеми

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесионни анализи за находища за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесионни анализи за находища за добив на строителни материали

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Рамково споразумение с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на подземни богатства

Концесионни анализи за находища за добив на скалнооблицовъчни материали

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесионни анализи във връзка с приватизацията и отдаването на концесия на находища за добив на въглища

Консултации по приватизацията и отдаването на концесия на въгледобивните мини и изготвяне анализи …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Финансово-икономически анализ на концесия за добив и преработка на златно-медно-пиритни руди от находище „Челопеч” (2017)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД