• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Миннодобивен сектор

От създаването си Инфрапроект консулт ЕООД изготвя за съответните министерства и минни компании правни, финансово-икономически, технически и екологични анализи, обосновки и документация за предоставяне на концесии за редица находища на подземни природни богатства в България.

Концесионни анализи за находища за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесионни анализи за находища за инертни и строителни материали (2013-2016)

Концесионни анализи за находища за инертни и строителни материали…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесионни анализи за находища за скалнооблицовъчни материали (2013-2016)

Концесионни анализи за находища за скалнооблицовъчни материали – находище “Кобилино”…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Рамково споразумение с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на подземни богатства (2013)

Концесионни анализи за находища за въгледобивен сектор (2001-2004, 2009)

Консултации по приватизацията и отдаването на концесия на въгледобивните мини и изготвяне анализи…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Финансово-икономически анализи и дългосрочни финансови модели за находища на метални полезни изкопаеми, като Асарел Медет АД, Горубсо-Лъки АД, Златно находище Чала (2000-2004)

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД