Инфрапроект консулт ЕООД участва като подизпълнител на Аквапартньор ЕООД и партньори Давид Холдинг АД с Диане Системс ООД във финансово-икономическата част на разработването на нова методика за оценка на физическото състояние на активите на Софийска вода. В рамките на договора бяха разработени три нови методики:

  • Методика за оценка на надземните съоръжения и сградите
  • Методика за оценка на канализационната мрежа
  • Методика за оценка на водопроводната мрежа

Методиките третират процеса на събиране, структуриране, анализиране и оценяване на информацията за всеки един от активите, част от надземните съоръжения и сградите, канализационната мрежа или водопроводната мрежа, както и процеса на изчисление на индивидуалната оценка на физическото състояние на активите и цялостното състояние на съоръжението/мрежата въз основа на оценките на елементите влизащи в системата през всяка година от жизнения цикъл. За всяка от методиките Инфрапроект консулт ЕООД разработи финансово-икономически критерии за оценка на състоянието на активите и оценка на необходимостта от бъдещи инвестиции. Съвместно с техническите критерии и оценката на риска, те дават възможност за взимане на управленски решения за рехабилитация, реконструкция и бракуване на активите.