Разработване на нова методика за оценка на активите в “Софийска вода” АД и подобряване на управлението им (2017)

“Инфрапроект Консулт” ЕООД участва като подизпълнител на “Аквапартньор” ЕООД и партньори “Давид Холдинг” АД с “Диане Системс” ООД в разработване на финансово-икономическата част на нова методика за оценка на физическото състояние на активите на Софийска вода. 

В рамките на договора бяха разработени три нови методики:

  • Методика за оценка на надземните съоръжения и сградите;
  • Методика за оценка на канализационната мрежа;
  • Методика за оценка на водопроводната мрежа.

Методиките третират процеса на събиране, структуриране, анализиране и оценяване на информацията за всеки един от активите, част от надземните съоръжения и сградите, канализационната мрежа или водопроводната мрежа, както и процеса на изчисление на индивидуалната оценка на физическото състояние на активите и цялостното състояние на съоръжението/мрежата въз основа на оценките на елементите влизащи в системата през всяка година от жизнения цикъл.

За всяка от методиките “Инфрапроект Консулт” ЕООД разработи финансово-икономически критерии за оценка на състоянието на активите и оценка на необходимостта от бъдещи инвестиции. Съвместно с техническите критерии и оценката на риска, те дават възможност за взимане на управленски решения за рехабилитация, реконструкция и бракуване на активите.

Клиент: “Софийска вода” АД