Управление на битовите отпадъци на Столична община (2008-2009)

Околна среда и водиПроектът обхваща изготвяне на предпроектно проучване и съпътстващи документи на проекта за финансиране от фондовете на ЕС. Общата инвестиционна стойност на проекта е  180 млн.евро, като са обхванати всички дейностите от намаляване, рециклиране, събиране, транспортиране, третиране, до обезвреждането на отпадъците. Проектът бе изпълнен от обединение Fichtner – БТ Инженеринг ЕООД – Aqua Consult Ingenieur GmbH, с лидер немската компания Fichner. В рамките на проекта компанията предостави финансова експертиза в изготвяне на  финансовия анализ и анализа на разходите и ползите на проекта, съгласно Ръководството на ЕК за изготвяне на АРП на инвестиционни проекти.