Техническа помощ за подготовка и управление на инвестиционни проекти, финансирани по ОП „Околна среда“ 2007-2013:

engeneer

  • Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково (2013-2014)
  • Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район Овча купел за кв. „Овча купел-стара част” и кв. „Горна баня” (2012-2016)

Работата по проектите включваше съдействие и подкрепа на екипите за управление на проектите при изпълнение на ежедневните дейности свързани с организацията и управлението на проекта, в това число:

  • Съдействие при подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки в рамките на проекта
  • Съдействие при организирането на необходимите проверки на документи, удостоверяващи разходване на средства, плащания по проекта и физическото му изпълнение
  • Съдействие при воденето на финансовите операции от страна на общината и процеса на отчитане на разходите във връзка с подпомаганите дейности по проекта (изготвяне на тримесечни, годишни доклади и доклади за напредъка на проекта, актуализация на бюджета и др.) и изготвяне на искания за средства
  • Съдействие при осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнителите на дейностите в рамките на проекта (включително чрез организация и участие в извършването проверки на място от страна на общината)
  • Съдействие при осъществяване на процесите по текущо и периодично организиране на съхранението на документацията от проекта
  • Съдействие при администриране на изпълнението на мерките за информация и публичност
  • Съдействие на екипа за управление на проекта при провеждане на проверки на място от страна на управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и други проверяващи институции