Техническа помощ за изпълнение на проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общините Столична и Димитровград (2020)

През 2020 г. компанията участва в две обединения, предоставящи техническа помощ на общините Столична и Димитровград във връзка с изпълняваните от тях проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление. Стойността на проектите е съответно 44 млн. лв. и 8 млн. лв.

Изпълнените от компанията дейности включват:

  • разработване на механизъм за приоритетност на инвестициите в санирани сгради;
  • провеждане на пазарно проучване и изготвяне на средни цени за различните алтернативни форми за отопление.