Подготовка на регионални планове за управление на отпадъците и стратегически оценки на околната среда за Източен и Североизточен регион в Македония (2013-2014)

Проектът се изпълняваше за Министерство на околната среда и пространствено планиране на Р. Македония  от обединение с лидер Enviroplan, Гърция. Фирмата предостави ключова експертиза в областта на  финансите, включваща:

  • Оценка на съществуващата тарифна система, ниво на събираемост, социално-икономически показатели, нива на безработица, основните индустрии, общи приходи и други показатели за двата региона;
  • Преглед и анализ на съществуващата социално-икономическа и финансова ситуация в сектора на управление на отпадъците в региона;
  • Предварителна оценка на ресурсите и разходите, включително и прогнози за паричните потоци и плана за финансиране с позоваване на възможен източник на финансиране на мерките.

Клиент: Министерство на околната среда и пространствено планиране на Р. Македония.