Проекти възложени от общини кандидатстващи за финансиране по ОП Околна среда 2007-2013 и ОП Околна среда 2014-2020, включващи:

 • изготвяне на предпроектни проучвания, ПИП, Идейни и/или работни проекти
 • изготвяне на анализ разходи-ползи (финансов, икономически, анализ на чувствителността и риска и анализ на тарифите и поносимостта) съгласно Ръководството на ЕК за изготвяне на АРП на инвестиционни проекти и други национални ръководства в областта на Околната среда – води и отпадъци
 • подготовка на бюджет на проекта и
 • попълване на формуляри за кандидатстване

engeneer

В областта на водите такива проекти са:

 • Регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян (2014-2015)
 • Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян (2012)
 • Интегриран проект за водния цикъл на град Исперих (2012)
 • Изграждане на канализация и ПСОВ на с.Хайредин, община Хайредин (2011)
 • Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н “Овча Купел” на Столична община за м. “Овча Купел” и кв. “Горна Баня” (2009)
 • „Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел” на Столична община (2009)
 • Доизграждане на канализация и ПСОВ на с.Дебелт, община Средец (2009)
 • Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград (2008 -2009)
 • Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа – гр. Мадан (2008)
 • Проект за реконструкция и доизграждане на канализационната и водопроводната мрежи на гр. Симитли и изграждане на ПСОВ (2008-2009)
 • Реконструкция и доизграждане на канализационната и водопроводната мрежи на село Крупник, община Симитли и строителен инженеринг за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (2008-2009)

В областта на отпадъците такива проекти са:

 • Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, Регион Дупница, (2012)
 • Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна (2012)
 • Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково (2009-2012)
 • Регионален център за управление на отпадъци за регион Ямбол (2010-2011)