Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Велико Търново, Габрово и Търговище (2017-2018)

Компанията участва като подизпълнител на Евролекс България ООД по договор сключен с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта на проучването е да се изготвят допълнителни споразумения към подписаните Договори за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията на Асоциациите по ВиК. Анексирането на ВиК Договорите е с цел да отчете присъединяването на нови общини към съответната обособена територия на ВиКО.

В резултат се актуализира основният текст на ВиК Договора, както и някои от приложенията към него, отнасящи се до: описание на границите на обособената територия; описание на ВиК активите предоставени за стопанисване – публична собственост на държавата и общините; договорни показатели за качество на ВиК услугите; задължително (минимално) ниво на инвестициите за всяка година от срока на Договора и за всяка община в обособената територия по дейности – водоснабдяване, канализация и отвеждане.

Дейността на Консултанта включва:

  • преглед и анализ на изготвените регионални генерални планове за ВиК и инвестиционните програми към него, на изготвения бизнес план на съответния Оператор за регулаторния период 2017-2021 г. и на финансовите отчети на ВиК операторите за последните три финансови години и изготвяне на оценка на финансовото състояние на ВиК оператора;
  • участие в подготовката на Анекс към подписаните Договори за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите между Асоциациите по ВиК на обособената територия и съответните оператори обслужващи ВиК системите: ВиК Йовковци ООД, Велико Търново, ВиК ООД, Габрово и ВиК ООД, Търговище;
  • изготвяне на прогноза за приходите за периода на договора с Асоциациите;
  • изготвяне на динамичен модел на финансиране на инвестициите (по източници) на идентифицираните приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура за срока на договора с Асоциацията;
  • провеждане на обучение на експерти от оператора за работа с модела на финансиране;
  • участие в актуализиране на списъци на ВиК активи публична общинска и публична-държавна собственост.

Клиент: Министерството на регионалното развитие и благоустройството