План за развитие на общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците“ (2014)

engeneer

  • Анализ на съществуващата дейност на предприятието, в т.ч. анализ на реализираните през 2014 експлоатационни разходи на предприятието по компоненти и инсталации
  • Прогноза за експлоатационните разходи на предприятието след въвеждане в експлоатация на всички съоръжения на територията на ОП СПТО през 2015 г.
  • Прогноза за очакваните приходи на предприятието
  • План за извършване на обществени поръчки