Разработване на модел на договор за обслужване за водния сектор в България (2011)

engeneer

Проектът включваше разработване за Министерство на регионалното развитие и благоустройството на модел на договор за обслужване в българския водния сектор, концентриран върху управлението на водите в България въз основа на изменения Закон за водите от 2009 г. и последващите му изменения и допълнения от 2010 г., съгласно който се разделят собствеността върху активите и правото на стопанисването и управлението им от страна на ВиК операторите.

Компанията като местен партньор на немската консултантска фирма МVV decon GmbH бе ангажирана с извършване на анализ на съществуващото положение на сектора и действащата регулаторна рамка и разработване на финансовата и регулаторни части на Модела на договор за обслужване между ВиК оператора и ВиК Асоциацията.