Разработване на модел на договор за обслужване на водния сектор в България (2011)

Проектът, финансиран от ЕБВР, включва разработване на модел на договор за обслужване на водния сектор, концентриран върху управлението на водите в България въз основа на изменения Закон за водите от 2009 г. и последващите му изменения и допълнения от 2010 г., съгласно който се разделят собствеността върху активите и правото на стопанисването и управлението им от страна на ВиК операторите.

Като партньор на немската консултантска фирма МVV decon GmbH компанията бе ангажирана с извършване на:

  • Анализ на съществуващото положение на сектора;
  • Анализ на и действащата регулаторна рамка;
  • Разработване на финансовата и регулаторни части на Модела на договор за обслужване между ВиК оператора и ВиК Асоциацията.

Клиент: ЕБВР и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.