Изготвяне на механизъм за разпределение на финансови стимули към персонала от освободените бюджетни средства от ФРЗ на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (2016)

Във връзка с одобрения от СОС бюджет за предприятието и установен излишък, “Инфрапроект Консулт” бе наета да разработи механизъм за разпределяне на наличните свободни финансови средства във Фонд работна заплата като стимули към персонала на ОП “СПТО”. За разработването на механизма бяха изпълнени следните задачи:

  • Анализ на средствата и структурата на ФРЗ;
  • Анализ на приходите и разходите на предприятието;
  • Анализ на наличните свободни средства от ФРЗ;
  • Анализ на структурата на предприятието;
  • Изработване на механизъм за разпределение на свободните средства като стимули към персонала в съответствие със структурата на ФРЗ и организационната структура на предприятието;
  • Обучение на служителите във Финансов отдел на ОП за работа с изготвения модел на механизма.

Клиент: ОП “Столично предприятие за третиране на отпадъците”