Подпомагане Звеното за изпълнение на Проект за развитие на общинската инфраструктура към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (2012-продължава)

Като член на обединение, съставено от фирмите Хидроскан НВ, Белгия, Инфрапроект Консулт ЕООД, България, и Хидрогеокомплект ЕООД, България, компанията извършва консултантски услуги за подпомагане на звеното за управление на Проект за развитие на общинската инфраструктура, финансиран чрез заем от Световна банка и правителството на Република България на обща стойност 87 449 375 евро , който се управлява и изпълнява от МРРБ.

Проектът се състои от 3 компонента, във връзка с чието изпълнение фирмата предоставя съдействие и подкрепа на екипа на МРРБ:

  • Компонент 1 – Подпомагане на ЗИП при изработването на ПУП за изграждане на язовирите Луда Яна и Нейковци и съдействие при одобрението на ПУП; изготвяне на ТЗ за консултантите по обследване, изработване на работен проект и тръжна документация и консултантите, упражняващи строителен надзор при изграждането и рехабилитацията на 4 язовира
  • Компонент 2 – изготвяне на 51 Регионални Генерални ВиК Планове за България, без град София
  • Компонент 3 – Доизграждане на три язовира за питейно водоснабдяване (яз. Нейковци, яз. Пловдивци и яз. Луда Яна), чието строителство е било спряно поради недостиг на средства и рехабилитация на действащия язовир за питейно водоснабдяване на гр. Перник – яз. Студена