Допълване на Доклад за ОВОС за Проект “Яденица“ – Изграждане на язовир Яденица за нуждите на електроенергийната система на страната (2016)

Изготвяне, като част от актуализирания ДОВОС, на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение за изграждане на язовир Яденица с предмета и целите на опазване на Защитена Зона “Яденица”. Подготовка и участие в необходимите процедури по ЗООС и ЗБР до получаване на положително решение по ОВОС от компетентния орган.

Основните дейности п проекта включват:

  • Изготвяне на искане до компетентния орган за допускане извършването само на процедура по ОВОС по чл.91 ал.2 от ЗООС
  • Изработване на Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС
  • Допълване на доклад за ОВОС от 1996 г. и изготвяне на ДОСВ върху защитена зона BG0001386 „Яденица“. Оценяване на качеството на докладите от компетентния орган
  • Подпомагане на Възложителя в подготовка и провеждане на обществени обсъждания в рамките на процедурата по ОВОС и ОС
  • Представяне на докладите за ОВОС и ОС на заседание на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ