Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала Струма Лот 3.1 Тунел Железница Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел Железница и площадка за хеликоптери (2019 – 2021)

Като съдружник в обединение “План Инвест Железница” ДЗЗД и заедно с компаниите “План Инвест Пловдив” ЕООД, “Инфра Контрол” ЕООД, “Аскос 03” ЕООД и “Сърч Корпорейшън” СРЛ, Румъния, дружеството участва при изпълнението на функциите на инженер-консултант по Жълт ФИДИК в проектирането и строителството на Подучастък № 2 от км 366 +720 до км 369 +000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел Железница с дължина 2 км. и площадка за хеликоптери.

Подучастък № 2 на Лот 3.1. на АМ Струма е между Благоевград и Крупник и е с обща дължина около 4,4 км, от които 2 км тунелна част и 2,4 км открит път, обслужващ тунелен път при южния портал и площадка за хеликоптери.

Инвестиционната стойност на проекта  е 379,6 млн. евро.

Изпълняваните дейности по проекта включват участие в:

  • Изготвяне на оценка за съответствието на част Конструктивна на инвестиционните проекти във фаза технически проект, съгласно разпоредбите на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
  • Изготвяне на комплексен доклад за техническия проект – оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и други нормативни разпоредби.