Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – ж.к. Овча купел, Първи етап – 7,8 км метролинии с осем метростанции (2015 – 2020)

Компанията предостави инженерно-консултантски услуги в партньорство с българската компания Метроконсулт БГ, Инфрам АД, Чехия и Инфрам ЕООД, България. Проектът е разделен на участъци и метростанции в четири отделни обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелно-пробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 метростанции
 • Обособена позиция № 2 Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 метростанции
 • Обособена позиция № 3 Участък от км. 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 метростанции и тунелен участък
 • Обособена позиция № 4: Тунелен участък изпълняван с тунелно-пробивна машина от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

Инвестиционната стойност на проекта (етап І) е 398,2 млн. евро.

Изпълняваните дейности по проекта включват:

 • Координация и контрол върху изготвянето на работните проекти.
 • Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на работните проекти съгласно изискванията на чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните работни проекти.
 • Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл.166 и др. от ЗУТ по време на строителството на метроучастъка.
 • Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие със съгласуваните работни проекти с оформяне на съответните актове и протоколи.
 • Координация на работите по пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на метроучастъка.
 • Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обекта в експлоатация и организиране предаването на обекта с държавна приемателна комисия съгласно ЗУТ.
 • Мониторинг и контрол върху изпълнението на Комуникационния план, изработен от Изпълнителя на Проекта.