Проект за разширение на метрото в София, Втора метро линия – Участък: Пътен възел Надежда – Централна Ж.П. гара – пл. Света Неделя – НДК – бул. Черни връх, включващ 6 км метролинии, 7 бр. метростанции с два подземни паркинга и реконструкция на съществуващата инфраструктура (2008-2012)

Като партньор в Консорциум Систра – Инфрапроект консулт – Метроконсулт БГ, като Инженер-Консултант по проекта, Инфрапроект консулт участва в надзора на строежа и проектирането на метростанциите и прилежащите метроучастъци, релсов път и контактна релса, транспортна автоматика, вътрешни инсталации, диспечерски системи, специални слаботокови системи, система за автоматично таксуване, ескалатори, асансьори, магазини и др.

Инвестиционна стойност на проекта е 247 млн. евро.

Изпълняваните дейности по проекта включват:

  • Координация и контрол върху изготвянето на работните проекти.
  • Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на работните проекти съгласно изискванията на чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните работни проекти.
  • Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл.166 и др. от ЗУТ по време на строителството на метроучастъка.
  • Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие със съгласуваните работни проекти с оформяне на съответните актове и протоколи.
  • Координация на работите по пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на метроучастъка.
  • Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обекта в експлоатация и организиране предаването на обекта с държавна приемателна комисия съгласно ЗУТ.
  • Мониторинг и контрол върху изпълнението на Комуникационния план, изработен от Изпълнителя на Проекта.