Проект за разширение на метрото в София, Втора метролиния, Участък от МС Джеймс Баучер до МС Витоша с линеен пункт след нея – 1,3 км метролинии с една подземна метростанция (2013-2016)

Компанията в партньорство с Метроконсулт БГ предостави инженерно-консултантски услуги в проектирането и строителството, включително пускането в експлоатация, на участък от II метродиаметър на Софийското метро, а именно: Продължението на метрото от края на тунела в експлоатация след МС Джеймс Баучер до МС Витоша. Общата дължина на трасето е 1,3 км, включващо междустанционни тунели, една подземна метростанция – МС Витоша и след нея – линеен участък за т.н. „топъл резерв“, обръщане на посоката на движение на метровлаковете през бретелно релсово съоръжение и изходите към прилежащите кръстовища.

Инвестиционната стойност на проекта е 21,9 млн. евро.

Изпълняваните дейности по проекта включват:

  • Координация и контрол върху изготвянето на работните проекти.
  • Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на работните проекти съгласно изискванията на чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните работни проекти.
  • Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл.166 и др. от ЗУТ по време на строителството на метроучастъка.
  • Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие със съгласуваните работни проекти с оформяне на съответните актове и протоколи.
  • Координация на работите по пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на метроучастъка.
  • Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обекта в експлоатация и организиране предаването на обекта с държавна приемателна комисия съгласно ЗУТ.
  • Мониторинг и контрол върху изпълнението на Комуникационния план, изработен от Изпълнителя на Проекта.