Подкрепа на МИЕ и МРГ при реализацията на Стратегията в Енергийния сектор за смекчаване на последствията от ранното затваряне на реактори тип ВВЕР-440 на АЕЦ Козлодуй (2011-2013)

Проектът се разработва съвместно с фирма Плеядес ГМБХ, Германия, под управлението на МИЕТ и чрез финансиране от ЕБВР. Обхватът на проекта включва изготвяне на Изследване на нуждите от финансиране в енергийния сектор, разработване на Методология за оценка и критерии за допустимост на проектите, оценка на постъпилите проектни предложения и изработване на Проектни идентификационни фишове на одобрените проекти, както и разработване на инструмент за частично грантово финансиране на проекти от битовия сектор за преминаване на горивни системи на природен газ.

Консултантските услуги, предоставени от компанията обхващат:

– Комуникация с и идентифициране на потенциални бенефициенти в сектор газ (битова газификация, национална газопреносна мрежа, виртуална газификация), сектор ТЕЦ и Топлофикация, сектор биомаса и биогорива в периода на подаване на заявления за интерес, както и в периода на подаване и обосновка на проектни предложения

– Изготвяне на частите от Изследването на нуждите за секторите: газ (битова газификация, национална газопреносна мрежа, виртуална газификация), ТЕЦ и Топлофикация, биомаса и биогорива

– Участие в екипа на консултанта по разработване на методологията за оценка и критериите за допустимост на проектите

– Оценка на постъпилите проектни предложения и изготвяне на частите на доклада по оценка на секторите: газ (битова газификация, национална газопреносна мрежа, виртуална газификация), ТЕЦ и Топлофикация, биомаса и биогорива

– Участие в екипа на консултанта по разработване на бланките за оценка на проектните предложения

– Предоставяне на бланки и подпомагане на консултантския екип при финансово-икономическата обосновка на одобрените проекти и изготвяне на финансовите части на Проектните идентификационни фишове за одобрените проекти.