Изготвяне на заявления за издаване на лицензии за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в съответствие с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (2013 – 2016)

Инфрапроект консулт ЕООД извършва дейности по договори с няколко частни клиенти за попълване на заявления за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия в съответствие с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, комплектоване на приложенията към него, подготовка на Бизнес план за съотвения програмен период и съдействие на Възложителя в комуникацията му с местните и държавните органи на управление.