Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005)

Консултантът разработва за ДКЕВР система за мониторинг на търговията с природен газ и програмен продукт, който да гарантира достъпа до системата само на оторизираните лица от Комисията. Разработките са направени при стриктно спазване на правилата за търговия с природен газ. Проектът обхваща следните етапи:

І етап: Анализ на системата на ценообразуване и тарифи за достъп;

ІІ етап: Предложение за адаптиране на българското законодателство към това на ЕС за отваряне на пазара на природен газ в Република България

ІІІ етап: Разработване на система за мониторинг на сделките с природен газ и програмен продукт