Прeд-проектно проучване за Междусистемна връзка Турция – България (ITB) (2015-2016)

Компанията участва като партньор на „Химкомплект-Инженеринг“ АД в разработването на предпроектното проучване за междусистемна газова връзка Турция – България, като разработва следните части:

  • Установяване на пазарните нужди вкл.: проучване и анализ на състоянието на перспективите за развитие на газовите пазари в Турция, България, Сърбия, Македония, Румъния, изследване и анализ на нивото и тенденциите в потреблението на природния газ по отделни страни , в т.ч. по основните сфери на използване
  • Финансова и икономическа осъществимост (с представяне на сравнение на разработените варианти за трасе и технологична схема) вкл.: оценка на източниците на финансиране на проекта, както и изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП), в съответствие с Методология за подготовка на АРП, изготвена от европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG), за оценка на проекти от общ интерес и изготвените от ENTSOG типови образци за финансов, икономически и количествен анализ

Правни и регулаторни проучвания – препоръки по изпълнението на проекта от общ интерес в контекста на европейското законодателство в областта на енергетиката, като отчита факта, че част от проекта от общ интерес се извършва на територията на страна, която не е държава членка на ЕС. Проучване на приложимите европейски и национални законодателства и нормативни уредби в сила в България и Турция, свързани с проектирането и изграждането на газопреносни мрежи и особености при реализацията на трансгранични проекти, в т.ч. правни и регулаторни аспекти.