Използване фондовете на ЕС за енергийни проекти в България (2007-2008)

Проектът се осъществява чрез финансиране от Световна Банка и Структурните фондове на ЕС. Обхваща анализ на възможностите за капитализация на ФЕЕ: идентифициране на работния механизъм за допълнителна капитализация на фонда чрез Структурните фондове на ЕС, включително развитието на план за действие, преглед на развитието на газопреносната мрежа и газоразпределителните райони, актуализиране на списъка с общини, които могат да бъдат бенефициенти по ОП Регионално развитие по Операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси, т.е. общини, които не са включени в газоразпределителните райони и нямат издаден лиценз за разпределение на газ, разработване на критерии за избор на проекти по Операция 2.3.