Компанията изготвя за частни клиенти Бизнес планове, анализи и ценови модели за определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ за различни регулаторни периоди на територията на газоразпределителните региони и редица общини в България. Дейностите обхващат:

  • Изготвяне на Бизнес план, съгласно чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката
  • Изготвяне на Ценови модел и анализ на основните икономически показатели с етапи на инвестиране и присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа
  • Определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители.