България: проучване за сигурност на газовите доставки (2010-2012)

Проектът се разработва чрез финансиране от Световна Банка. Като подизпълнител на ЕСА, Великобритания компанията е отговорна за координацията на проекта с българските заинтересовани страни – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, БЕХ, „Булгартрансгаз“ и ДКЕВР, събиране на данни и анализ и преглед на информацията. Основната задача на проекта е оценката на риска и определянето на подходящото ниво на сигурността на доставките на газ и оценка на ефективността на разходите и свързаните с тях търговски последици от предложените инфраструктурни проекти и други политики, които да отговарят на желаното ниво на сигурността на доставките в краткосрочен и средносрочен план