Инфрапроект консулт ЕООД подготви за частни клиенти Заявления за определяне на титуляр на лицензията за дейността “разпределение на природен газ” на територията на съответните общини по реда на Закона за енергетика с цялата необходима документация.

Дейностите на компанията включват:

  • Изготвяне на Бизнес план в съответствие с изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката
  • Изготвяне на Финансов модел
  • Подготовка на заявление
  • Комплектоване на всички необходими документи към Заявлението
  • Съдействие на Възложителя в комуникацията му с мес-тните и държавните органи на управление