Подготовка на Заявление по реда на чл.43, ал.8 от ЗЕ с необходимите приложения за участие в конкурс за определяне на титуляр на лицензията за дейността “разпределение на природен газ” на територията на отделни общини (2006-2007)

Инфрапроект консулт ЕООД подготви за частни клиенти Заявление по реда на чл.43, ал.8 от ЗЕ с необходимите приложения – Пакет І на Конкурсна документация на Предложението на клиента за участие в конкурс за определяне на титуляр на лицензията за дейността “разпределение на природен газ” на територията на съответните общини.