План за действие за увеличаване на консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страната чрез прилагане на подходящи икономически инструменти, във връзка с достигането на установените норми за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух (2004 – 2005)

Като партньор на Евролекс България ООД, Инфрапроект консулт ЕООД изготви описание на създадените към момента условия и предпоставки за използване на природния газ за битово отопление в целия цикъл на газоснабдяване (пренос, разпределение, доставка, потребление) с оглед оценка на възможностите за предвиждане на икономически стимули на всеки един от етапите с оглед увеличаване консумацията на природен газ за битови цели. Исторически преглед на развитието на гаовия сектор и регулационните режими. Анализ на съществуващата нормативна уредба целящ да се дадат икономически обосновани предложения за промени в законодателството. Представени са процедурните аспекти на Плана за действие – мерки, финансови източници, отговорни институции, мотиви. Проектът се управлява от Министерство на околната среда и водите.