• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Предпроектно проучване на състоянието на техническото оборудване на три компресорни станции – КС „Лозенец“, КС „Ихтиман“ и КС „Петрич“ и необходимост от модернизацията им (2016-2017)

Проектът цели подобряване на ефективността, надеждността и гъвкавостта на преносната система, осигуряване на технически възможности за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на България, както и повишаване надеждността и ефективността на инфраструктурата.

Проектът се възлага от Булгартрансгаз ЕАД, като представлява част от Годишната програма за прединвестиционна подготовка за 2016 г. на дружеството и се разработва въз основа на подписано Грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа (CEF) – сектор енергетика в рамките на ПОИ 6.8.2 „Необходима рехабилитация, модернизация и разширяване на българската преносна система“.

Общата инвестиционна стойност на проекта е в размер на 95 млн. евро.

Основната цел на Прединвестиционното проучване е извършване на комплексни дейности, в това число проучване и анализ на техническото състояние на три компресорни станции (КС) – КС Лозенец, КС Ихтиман и КС Петрич, с оглед необходимостта от извършване на последваща модернизация, чрез интегриране на четири нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.

Като подизпълнител на Химкомплекс-Инженеринг АД, Инфрапроект консулт ЕООД изпълни следните дейности:

 • Изготвя Анализ разходи-ползи (АРП) в съответствие с изискванията за анализ на инвестиционни проекти на ЕК за периода 2014-2020, което включва:
  • Изготвяне на финансов анализ за доказване финансовата жизнеспособност на проекта
  • Изготвяне на социално-икономически анализ и
  • Изготвяне на анализ на чувствителността и риска
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД