• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инфрапроект консулт ЕООД участва в разработването на редица енергийни проекти, финансирани от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната банка за възстановяване и развитие, Японската агенция за международно сътрудничество, Министерство на енергетиката и други международни и местни институции, като предоставя консултантски услуги за разработване на различни финансови механизми и стратегии в енергийния сектор.

Компанията извършва редица анализи и оценки на енергийни проекти и има широк опит като консултант в разработването на дългосрочни финасови модели за инвестиционни проекти, анализи в областта на газоразпределението, разработването на подзаконови нормативни актове по отношение на образуването на цените и тарифите на регулираните услуги в енергийния сектор.

Рамкова политика за преминаване към „зелена икономика“ – България: Преглед на най-добрите практики в прилагането на задълженията за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и финансови ефекти от тях (2018)

Като партньор на фирма Икономик Кънсалтинг Асошиътс Лтд (ECA Ltd.), Великобритания, Инфрапроект консулт ЕООД участва в изготвянето на доклад относно най-добрите практики в прилагането на задълженията за енергийна ефективност и финансовите последствия от въвеждането им…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB) (2016-2018)

Като консултант на компанията ICGB, Инфрапроект консулт ЕООД предостави консултантски услуги във връзка с проектът за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България, който е определен като проект от общ интерес и е включен в Списъка с приоритетни проекти на Инициативата за междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC)…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Прeд-проектно проучване за Междусистемна връзка Турция – България (ITB) (2015-2016)

Компанията участва като партньор на „Химкомплект-Инженеринг“ АД в разработването на предпроектното проучване за междусистемна газова връзка Турция – България, като разработва следните…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на заявления за издаване на лицензии за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в съответствие с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (2013 – 2016)

Инфрапроект консулт ЕООД извършва дейности по договори с няколко частни клиенти за попълване на заявления за издаване на лицензия за…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне и актуализация на Бизнес планове и определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на различни газоразпределителни региони и обособени територии (2011 – 2015)

Компанията изготвя за частени клиенти Бизнес планове и определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ за различни регулаторни периоди на територията на газоразпределителни региони и редица общини…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Прекратяване на Споразумение за Енергийна рамка, финансиран от ЕИБ. Задание 1: Проучване за дейността на ЕСО ЕАД във връзка с преноса електричество на българския пазар (2014)

Обзор на енергийния сектор в България – електроенергетика и енергийна ефективност (2014)

Проектът се изпълнява чрез възлагане и финансиране от Световна банка. Дейностите на консултанта обхващат изготвянето на две проучвания за…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи /до 2020 г/ във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО за въвеждане на интелигентни системи за измерване за две газоразпределителни дружества в България (2013)

Компанията изготвя за частен клиент Икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи /до 2020 г/ във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подкрепа на МИЕ и МРГ при реализацията на Стратегията в Енергийния сектор за смекчаване на последствията от ранното затваряне на реактори тип ВВЕР-440 на АЕЦ Козлодуй (2011-2013)

Проектът се разработва съвместно с фирма Плеядес ГМБХ, Германия, под управлението на МИЕТ и чрез финансиране от ЕБВР. Обхватът на проекта включва изготвяне на…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

ECA, Великобритания: Проучване на пазара на електроенергия за изграждане на соларен парк в с. Караджалово (2012)

Като местен партньор на Economic Consulting Associates „Инфрапроект консулт“ ЕООД разработва Проучване на пазара на електроенергия за изграждане на соларен парк…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

България: проучване за сигурност на газовите доставки (2010-2012)

Проектът се разработва чрез финансиране от Световна Банка. Като подизпълнител на ЕСА, Великобритания компанията е отговорна за координацията на проекта с българските заинтересовани страни…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инсталиране на газопреносна система за природен газ в 13 града на Южен Централен район в България, без изграждане на отклонения за високо налягане” съгласно Международния фонд за извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй (2008-2010)

Компанията предоставя консултантски услуги на частен клиент съгласно Договора му с Европейска банка за възстановяване и развитие за изпълнение на проект…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Използване фондовете на ЕС за енергийни проекти в България (2007-2008)

Проектът се осъществява чрез финансиране от Световна Банка и Структурните фондове на ЕС. Обхваща анализ на възможностите за капитализация на ФЕЕ:…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на Заявление по реда на чл.43, ал.8 от ЗЕ с необходимите приложенияза участие в конкурс за определяне на титуляр на лицензията за дейността “разпределение на природен газ” на територията на отделни общини (2006-2007)

Инфрапроект консулт ЕООД подготви за частни клиенти Заявление по реда на чл.43, ал.8 от ЗЕ с необходимите приложения…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Енергийна стратегия за смекчаване на последиците от ранното затваряне на блоковете от тип ВВЕР-440 на АЕЦ “Козлодуй” (2006-2007)

Компанията участва като поддържащ партньор на МИЕ…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Газификация на Югоизточна Европа (2006)

Компанията предоставя консултантски услуги по проекта…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005)

Консултантът разработва за ДКЕВР система за мониторинг на търговията с природен газ и програмен продукт, който да гарантира достъпа до системата само на оторизираните лица от Комисията. Разработките са направени при стриктно спазване на правилата за търговия с природен газ. Проектът обхваща следните етапи:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

План за действие за увеличаване на консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страната чрез прилагане на подходящи икономически инструменти, във връзка с достигането на установените норми за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух (2004 – 2005)

Като партньор на Евролекс България ООД, Инфрапроект консулт ЕООД изготви описание на създадените към момента условия и предпоставки за използване на природния газ за битово отопление…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД