• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инфрапроект консулт ЕООД участва в разработването на редица енергийни проекти, финансирани от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка), Японската агенция за международно сътрудничество, Министерство на енергетиката и други международни и местни институции, като предоставя консултантски услуги за разработване на различни финансови механизми и стратегии в енергийния сектор.

Компанията извършва редица анализи и оценки на енергийни проекти и има широк опит като консултант в разработването на дългосрочни финасови модели за инвестиционни проекти в сектора, анализи в областта на газоразпределението, разработването на подзаконови нормативни актове по отношение на образуването на цените и тарифите на регулираните услуги в енергийния сектор.

Рамкова политика за преминаване към „зелена икономика“ – България: Преглед на най-добрите практики в прилагането на задълженията за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и финансови ефекти от тях (2018)

Като партньор на фирма Икономик Кънсалтинг Асошиътс Лтд (ECA Ltd.), Великобритания, Инфрапроект консулт ЕООД участва в изготвянето на доклад относно най-добрите практики в прилагането на задълженията за енергийна ефективност и финансовите последствия от въвеждането им…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на финансов анализ и оценка на риска на Проекта за увеличаване на обема на долния изпускател на ПАВЕЦ Чаира с изграждане на язовир Яденица и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир Чаира (2017)

По възлагане на Национална електрическа компания ЕАД са изготвени финансов анализ и оценка на риска, които са част от дейностите, предвидени за изпълнение от държавното дружество по Проект от общ интерес…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB) (2016-2018)

Като консултант на компанията ICGB, Инфрапроект консулт ЕООД предостави консултантски услуги във връзка с проектът за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България, който е определен като проект от общ интерес и е включен в Списъка с приоритетни проекти на Инициативата за междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC)…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Прeдпроектно проучване за Междусистемна връзка Турция – България (ITB) (2015-2016)

Компанията участва като партньор на “Химкомплект-Инженеринг” АД в разработването на предпроектното проучване за междусистемна газова връзка Турция – България, като разработва следните части…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предпроектно проучване на състоянието на техническото оборудване на три компресорни станции – КС „Лозенец“, КС „Ихтиман“ и КС „Петрич“ и необходимост от модернизацията им (2016-2017)

Проектът цели подобряване на ефективността, надеждността и гъвкавостта на преносната система, осигуряване на технически възможности за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на България, както и повишаване надеждността и ефективността на инфраструктурата.

Проектът се възлага от Булгартрансгаз ЕАД, като представлява част от Годишната програма за прединвестиционна подготовка за 2016 г…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

DESIREE GAS: Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България (2015-2021)

Като подизпълнител на гръцката консултантска компания Ел Ди Кей Кънсалтънтс, енжинийрс енд пленърс СА (LDK Consultants Engineers and Planners S A), Инфрапроект консулт ЕООД участва както в подготовката на схемата DESIREE за подпомагане на битовата газификация в страната, така и в нейната реализация при проверката и одобрението на проектите за газификация, заявени от битовите потребители в газоразпределителните региони…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на заявления за издаване на лицензии за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в съответствие с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (2013 – 2016)

Инфрапроект консулт ЕООД извършва дейности по договори с няколко частни клиенти за попълване на заявления за издаване на лицензия за…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне и актуализация на Бизнес планове и определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на различни газоразпределителни региони и обособени територии (2011 – 2015)

Компанията изготвя за частни клиенти Бизнес планове, анализи и ценови модели за определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ за различни регулаторни периоди на територията на газоразпределителните региони и редица общини…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проучване за дейността на Енергиен Системен Оператор ЕАД по Рамково споразумение за енергетика с ЕИБ (2014)

Проектът има за цел да помогне на ЕИБ при вземане на решение за одобрение на отделянето на ЕСО от НЕК във връзка с капацитета на ЕСО да поеме всички необходими договорни задължения на НЕК…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Регионално проучване за енергийна ефективност и енергийна поносимост в България (2014)

Проектът се изпълнява чрез възлагане и финансиране от Световна банка. Целта на проекта е да проучи социалните въздействия и осъществимите мерки по отношение реформата на тарифите за електричество…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи (до 2020) във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО за въвеждане на интелигентни системи за измерване от газоразпределителните дружества в България (2013)

Компанията изготви за частни клиенти – газоразпределителни дружества, икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи във връзка с изискванията за…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Енергийна стратегия за смекчаване на отрицателните икономически, екологични и социални последици от ранното затваряне на блокове ВВЕР-440 на АЕЦ „Козлодуй“ и усвояване на средствата от Международен фонд Козлодуй – Етап І (2006-2008) и Етап ІІ (2011-2013)

Проектът се е част от Плана за изпълнение на стратегията за оползотворяване на средствата от МФК в енергийния сектор в Блъгария. Той се разработва от фирма Плеядес ГМБХ, Германия, съвместно с Инфрапроект консулт ЕООД и МВВ Декон ГМБХ, под управлението на МИЕТ. Финансирането се предоставя чрез ЕБВР, като управител на фонда.

Обхватът на проекта включва…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проучване на пазара за изграждане на соларен парк в с. Караджалово (2012)

Инфрапроект консулт ЕООД, като местен партньор на Economic Consulting Associates (ЕСА), участва в проучване на пазара на електроенергия във връзка с инвестиция за изграждане на соларен парк в с. Караджалово…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

България: проучване за сигурността на газовите доставки (2010-2013)

Проектът се разработва и финансира от Световна Банка. Като подизпълнител на ЕСА, Великобритания, компанията е отговорна за координацията на местните комуникации и съдейства при изготвянето на…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инсталиране на газопреносна система за природен газ в 13 града в България, без изграждане на отклонения за високо налягане (виртуален газопровод) (2008-2010)

Проектът се разработва от частно газоразпределително дружество, което притежава лиценз за газоразпределение в региона. Проектът предвижда изграждане на газопреносна мрежа в 13 града на Южен централен район, които са отдалечени от националната газопреносна мрежа чрез технологията „виртуален газопровод“, без изграждане на отклонения за високо налягане. Финансира се с грант от Международен фонд „Козлодуй“ чрез ЕБВР, който възлиза на 1,25 млн. евро.

Инфрапроект консулт ЕООД предоставя консултантски услуги на дружеството съгласно договора му с Европейска банка за възстановяване и развитие …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Използване фондовете на ЕС за разработване на енергийни проекти в България (2007-2008)

Проектът се осъществява чрез финансиране от Световна Банка и Структурните фондове на ЕС. Обхваща анализ на възможностите за капитализация на БФЕЕ:…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на документация по реда на Закона за енергетиката за определяне на титуляр на лицензия за дейността “разпределение на природен газ” на територията на отделни общини (2006-2007)

Инфрапроект консулт ЕООД подготви за частни клиенти заявления с цялата необходима документация по реда на Закона за енергетиката …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005)

Инфрапроект консулт ЕООД разработи за Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) система за мониторинг на търговията с природен газ и програмен продукт, който да гарантира достъпа до системата само на оторизираните от Комисията лица. Разработките са направени при стриктно спазване на правилата за търговия с природен газ. Проектът обхваща следните етапи…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

План за действие за увеличаване на консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страната (2004 – 2005)

Проектът се ръководи от Министерство на околната среда и водите и представлява проучване за създаването на План за действие за увеличаване на консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страна чрез прилагане на подходящи икономически инструменти, във връзка с достигането на установените норми за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух.

Като партньор на Евролекс България ООД, Инфрапроект консулт ЕООД изготви описание на създадените към момента условия и предпоставки за използване на природния газ за битово отопление…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Технически проект за подпомагане на електрическата система в Югоизточна Европа: България – Съдействие за преструктуриране на «НЕК» АД (2003 – 2004)

Проектът се изпълнява от канадската компания SNC Lavalin Inc. и има за цел да предложи нова организация на българския електроенергиен сектор чрез преструктуриране на НЕК ЕАД…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД