Проучване на възможностите за създаване на общински енергиен център на Столична община (2019)

Експерти на “Инфрапроект консулт” ЕООД, като част от консултантския екип на “Евролекс България” ООД, предоставиха консултантски услуги по отношение на финансовите условия във връзка с проучване на възможностите за създаване на общински енергиен център на Столична община, което е част от „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива“ за периода 2017-2019 г.

Предоставените консултантски услуги обхващат:

  • Проучване на подобни енергийни центрове на местно или национално ниво в страни от ЕС.
  • Въз основа на проучения опит, изготвяне на оценка на определени функции и дейностите за тяхното изпълнение. В тази връзка, експертите на “Инфрапроект консулт” ЕООД изготвиха финансово-икономическа обосновка.
  • Изготвяне на пакет документи за създаване на общински енергиен център на Столична община съгласно одобрените параметри. Експертите в екипа изготвиха конкретно предложение за необходимите стъпки, които следва да се предприемат за създаване на центъра, обхват на функциите на центъра, структура и численост на персонала, вкл. функционално разпределение и описание, формиране на бюджет и управление на общински енергиен център на Столична община.

Клиент: Столична община