Изготвяне на заявления за издаване на лицензии за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в съответствие с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (2013 – 2016)

Инфрапроект консулт ЕООД извършва дейности по договори с няколко частни клиенти за попълване на заявления за издаване на лицензия за комбинирано производство на електрическа енергия в съответствие с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, комплектоване на приложенията към него, подготовка на Бизнес план за съотвения програмен период и съдействие на Възложителя в комуникацията му с местните и държавните органи на управление.

Дейностите по договорите обхващат:

  • Изготвяне на заявления за издаване на лицензия за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
  • Изготвяне на заявление за утвърждаване на цени на топлинна енергия;
  • Подготовка на Бизнес план в съответствие с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката;
  • Попълване на справки на Комисията по енергийно и водно регулиране за ценообразуващите елементи;
  • Съдействие в комуникацията с отговорните институции.