План за действие за увеличаване на консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страната (2004 – 2005)

Проектът се ръководи от Министерство на околната среда и водите и представлява проучване за създаването на План за действие за увеличаване на консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страна чрез прилагане на подходящи икономически инструменти, във връзка с достигането на установените норми за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух.

Като партньор на “Евролекс България” ООД, “Инфрапроект консулт” ЕООД изготви описание на създадените към момента условия и предпоставки за използване на природния газ за битово отопление в целия цикъл на газоснабдяване (пренос, разпределение, доставка, потребление) с оглед оценка на възможностите за предвиждане на икономически стимули на всеки един от етапите. Целта на разработката е увеличаване консумацията на природен газ за битови цели. Дейностите включват:

  • Исторически преглед на развитието на гаовия сектор и регулационните режими;
  • Анализ на съществуващата нормативна уредба, целящ да се дадат икономически обосновани предложения за промени в законодателството;
  • Представяне на процедурните аспекти на Плана за действие – мерки, финансови източници, отговорни институции, мотиви.