Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB) (2016-2018)

Като консултант на проектната компанията ICGB, Инфрапроект консулт ЕООД предостави консултантски услуги във връзка с проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България, който е определен като проект от общ интерес и е включен в Списъка с приоритетни проекти на Инициативата за междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC). Общата стойност на проекта възлиза на 559.2 млн. лв., като отпуснатите безвъзмездни средства по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” са в размер на 76.2 млн. лв. Чрез проекта се изпълняват основните стратегически приоритети на българската енергийна политика – гарантиране на енергийната сигурност, диверсификация на източниците и трасетата, енергийна ефективност, либерализиран енергиен пазар и защита правата на потребителите. Предоставените консултантски услуги обхващат изготвяне на документация за кандидатстване за финансиране със средства от ЕСИФ, по ОПИК 2014-2020, включително:

  • Изготвяне на Предпроектно проучване за проекта, съгласно изискванията на ЕК и изисктванията на УО на ОПИК;
  • Изготвяне на Анализ разходи-ползи в съответствие с новата капиталова структура на проекта, вкл отразяване на допълнителни коментари на експертите от Jaspers;
  • Изготвяне на Формуляр за кандидатстване и приложенията към него за одобрение на IGB като голям проект съгласно Регламент 1303/2013.

АРП е изготвен в съответствие с Ръководството за изготвяне на АРП за инвестиционни проекти на ЕК за периода 2014-2020 и включва:

  • Финансов анализ;
  • Социално-икономически анализ;
  • Анализ на чувствителността и
  • Оценка на риска.

Анализът отразява резултатите от Обвързващата фаза на Пазарния тест. Поради по-високия риск на проекта е изчислена и защитена пред ЕК дисконтова норма, различна от Ръководството за АРП на инвестиционни проекти, съгласно условията в член 19, параграф 5 и 6 от Делегиран Регламент 480/2014 от 03 март 2014 г. на ЕК.