• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инсталиране на газопреносна система за природен газ в 13 града в България, без изграждане на отклонения за високо налягане (виртуален газопровод) (2008-2010)

Проектът се разработва от частно газоразпределително дружество, което притежава лиценз за газоразпределение в региона. Проектът предвижда изграждане на газопреносна мрежа в 13 града на Южен централен район, които са отдалечени от националната газопреносна мрежа чрез технологията „виртуален газопровод“ (Галилео), без изграждане на отклонения за високо налягане. Финансира се с грант от Международен фонд „Козлодуй“ чрез ЕБВР, който възлиза на 1,25 млн. евро.

Целта на проекта е да се предостави по-надежден, по-малко замърсяващ и ефективен източник на енергия за домакинствата и стопанските потребители в населени места, които поради особеностите на релефа нямат пряк достъп до националната газоразпределителна мрежа, като по този начин подпомогне и икономическото развитие в региона.

“Инфрапроект консулт” ЕООД предостави консултантски услуги на газоразпределителното дружество съгласно договора му с Европейска банка за възстановяване и развитие за изпълнение на проект „Инсталиране на газопреносна система за природен газ в 13 града на Южен Централен район в България, без изграждане на отклонения за високо налягане”.

Основните дейности по проекта обхващат:

  • Изготвяне на тръжна документация;
  • Оценяване и процедури по договаряне;
  • Мониторинг на изпълнението.
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД