Използване фондовете на ЕС за разработване на енергийни проекти в България (2007-2008)

Проектът е осъществен чрез финансиране от Световна Банка и Структурните фондове на ЕС и обхваща анализ на възможностите за капитализация на БФЕЕ, включвайки:

  • идентифициране на работния механизъм за допълнителна капитализация на фонда чрез Структурните фондове на ЕС, включително развитието на план за действие;
  • преглед на развитието на газопреносната мрежа и газоразпределителните райони;
  • актуализиране на списъка с общини, които могат да бъдат бенефициенти по ОП Регионално развитие по Операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси, т.е. общини, които не са включени в газоразпределителните райони и нямат издаден лиценз за разпределение на газ;
  • разработване на критерии за избор на проекти по Операция 2.3.