България: проучване за сигурността на газовите доставки (2010-2013)

Проектът има за цел да помогне на правителството на България да идентифицира рентабилната и технически осъществима комбинация от политики, за да се гарантира, че българският газов пазар може да отговори на крайното договорено търсене с оглед на уязвимостта на България от прекъсвания на доставките на газ и на нейната все по-важна роля за регионалния трансграничен пренос на газ и търговия.

Проектът се разработва и финансира от Световна Банка. Като подизпълнител на ЕСА, Великобритания, компанията е отговорна за координацията на проекта с българските заинтересовани страни – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, БЕХ, „Булгартрансгаз“ и ДКЕВР, събиране на данни и анализ и преглед на информацията. Основната задача на проекта е оценката на риска и определянето на подходящото ниво на сигурността на доставките на газ и оценка на ефективността на разходите и свързаните с тях търговски последици от предложените инфраструктурни проекти и други политики, които да отговарят на желаното ниво на сигурността на доставките в краткосрочен и средносрочен план.