• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

“Инфрапроект консулт” ЕООД участва в разработването на редица енергийни проекти, финансирани от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка), Японската агенция за международно сътрудничество, Министерство на енергетиката и други международни и местни институции, като предоставя консултантски услуги за разработване на различни финансови механизми и стратегии в енергийния сектор.

Компанията извършва редица анализи и оценки на енергийни проекти и има широк опит като консултант в разработването на дългосрочни финасови модели за инвестиционни проекти в сектора, анализи в областта на газоразпределението, разработването на подзаконови нормативни актове по отношение на образуването на цените и тарифите на регулираните услуги в енергийния сектор.

Финансова обосновка за границата на икономическа ефективност на инвестициите за присъединяване на клиенти на СИТИГАЗ България

Инфрапроект Консулт изготви финансова обосновка за определяне на границата на дължината на отклонението към обществено-административен и търговски и към битов клиент за неговото присъединяване …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Бизнес планове за издаване на лицензии за търговия с природен газ и електрическа енергия в съответствие с чл. 13, ал. 1, 4 и ал. 5 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката

“Инфрапроект консулт” ЕООД изготвя за частни клиенти Бизнес планове за подаване на заявления за издаване на лицензия за търговия с природен газ и за търговия с електрическа енергия …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проучване на възможностите за създаване на общински енергиен център на Столична община (2019)

Експерти на “Инфрапроект консулт” ЕООД, като част от консултантския екип на “Евролекс България” ООД, предостави консултантски услуги по отношение на финансовите условия във връзка с проучване на възможностите за създаване на общински енергиен център …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Рамкова политика за преминаване към “зелена икономика” – България: Преглед на най-добрите практики в прилагането на задълженията за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и финансови ефекти от тях (2018)

Като партньор на фирма Икономик Кънсалтинг Асошиътс Лтд (ECA Ltd.), Великобритания, “Инфрапроект консулт” ЕООД участва в изготвянето на доклад относно най-добрите практики в прилагането на задълженията за енергийна ефективност и финансовите последствия от въвеждането им …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на финансов анализ и оценка на риска на Проекта за увеличаване на обема на долния изпускател на ПАВЕЦ “Чаира” с изграждане на язовир Яденица и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир Чаира (2017)

По възлагане на “Национална електрическа компания” ЕАД са изготвени финансов анализ и оценка на риска, които са част от дейностите, предвидени за изпълнение от държавното дружество по Проект от общ интерес …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB) (2016-2018)

Като консултант на компанията ICGB, “Инфрапроект Консулт” ЕООД предостави консултантски услуги във връзка с проектът за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България, който е определен като проект от общ интерес и е включен в Списъка с приоритетни проекти на Инициативата за междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC) …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Прeдпроектно проучване за Междусистемна връзка Турция – България (ITB) (2015-2016)

Компанията участва като партньор на “Химкомплект-Инженеринг” АД в разработването на предпроектното проучване за междусистемна газова връзка Турция – България, като разработва следните части …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предпроектно проучване на състоянието на техническото оборудване на три компресорни станции – КС „Лозенец“, КС „Ихтиман“ и КС „Петрич“ и необходимост от модернизацията им (2016-2017)

Проектът цели подобряване на ефективността, надеждността и гъвкавостта на преносната система, осигуряване на технически възможности за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на България, както и повишаване надеждността и ефективността на инфраструктурата.

Проектът се възлага от “Булгартрансгаз” ЕАД, като представлява част от Годишната програма за прединвестиционна подготовка за 2016 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

DESIREE GAS Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България (2015-2021)

Като подизпълнител на гръцката консултантска компания Ел Ди Кей Кънсалтънтс, енжинийрс енд пленърс СА (LDK Consultants Engineers and Planners SA), “Инфрапроект консулт” ЕООД участва както в подготовката на схемата DESIREE за подпомагане на битовата газификация в страната, така и в нейната реализация при проверката и одобрението на проектите за газификация, заявени от битовите потребители в газоразпределителните региони …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на заявления за издаване на лицензии за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в съответствие с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (2013 – 2016)

“Инфрапроект консулт” ЕООД извършва дейности по договори с няколко частни клиенти за попълване на заявления за издаване на лицензия за …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне и актуализация на Бизнес планове и определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на различни газоразпределителни региони и обособени територии (2011 – 2015)

Компанията изготвя за частни клиенти Бизнес планове, анализи и ценови модели за определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ за различни регулаторни периоди на територията на газоразпределителните региони и редица общини …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проучване за дейността на Енергиен Системен Оператор ЕАД по Рамково споразумение за енергетика с ЕИБ (2014)

Проектът има за цел да помогне на ЕИБ при вземане на решение за одобрение на отделянето на ЕСО от НЕК във връзка с капацитета на ЕСО да поеме всички необходими договорни задължения на НЕК …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Регионално проучване за енергийна ефективност и енергийна поносимост в България (2014)

Проектът се изпълнява чрез възлагане и финансиране от Световна банка. Целта на проекта е да проучи социалните въздействия и осъществимите мерки по отношение реформата на тарифите за електричество …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи (до 2020) във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО за въвеждане на интелигентни системи за измерване от газоразпределителните дружества в България (2013)

Компанията изготви за частни клиенти икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи (до 2020), във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Енергийна стратегия за смекчаване на отрицателните икономически, екологични и социални последици от ранното затваряне на блокове ВВЕР-440 на АЕЦ „Козлодуй“ и усвояване на средствата от Международен фонд Козлодуй – Етап І (2006-2008) и Етап ІІ (2011-2013)

През 2004 г., българското правителство одобри стратегически документ „Изпълнение на енергийна стратегия за смекчаване на отрицателните икономически, екологични и социални последици от ранното затваряне на блокове ВВЕР-440 на АЕЦ „Козлодуй“ в неядрения сектор“.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проучване на пазара за изграждане на соларен парк в с. Караджалово (2012)

“Инфрапроект консулт” ЕООД, като местен партньор на Economic Consulting Associates (ЕСА), участва в проучване на пазара на електроенергия във връзка с инвестиция за изграждане на соларен парк в с. Караджалово …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

България: проучване за сигурността на газовите доставки (2010-2013)

Проектът се разработва и финансира от Световна Банка. Като подизпълнител на ЕСА, Великобритания, компанията е отговорна за координацията на местните комуникации и съдейства при изготвянето на …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инсталиране на газопреносна система за природен газ в 13 града в България, без изграждане на отклонения за високо налягане (виртуален газопровод) (2008-2010)

Проектът се разработва от частно газоразпределително дружество, което притежава лиценз за газоразпределение в региона. Проектът предвижда изграждане на газопреносна мрежа в 13 града на Южен централен район, които са отдалечени от националната газопреносна мрежа чрез технологията „виртуален газопровод“, без изграждане на отклонения за високо налягане.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Използване фондовете на ЕС за разработване на енергийни проекти в България (2007-2008)

Проектът се осъществява чрез финансиране от Световна Банка и Структурните фондове на ЕС. Обхваща анализ на възможностите за капитализация на БФЕЕ …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на документация по реда на Закона за енергетиката за определяне на титуляр на лицензия за дейността “разпределение на природен газ” на територията на отделни общини (2006-2007)

“Инфрапроект консулт” ЕООД подготви за частни клиенти заявления с цялата необходима документация по реда на Закона за енергетиката …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005)

“Инфрапроект консулт” ЕООД разработи за Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) система за мониторинг на търговията с природен газ и програмен продукт, който да гарантира достъпа до системата само на оторизираните от Комисията лица. Разработките са направени при стриктно спазване на правилата за търговия с природен газ. Проектът обхваща следните етапи …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

План за действие за увеличаване на консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страната (2004 – 2005)

Проектът се ръководи от Министерство на околната среда и водите и представлява проучване за създаването на План за действие за увеличаване на консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страна чрез прилагане на …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Технически проект за подпомагане на електрическата система в Югоизточна Европа: България – Съдействие за преструктуриране на «НЕК» АД (2003 – 2004)

Проектът се изпълнява от канадската компания SNC Lavalin Inc и има за цел да предложи нова организация на българския електроенергиен сектор чрез преструктуриране на НЕК ЕАД …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД