• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Самостоятелно или в обединение Инфрапроект Консулт ЕООД участва в подготовката и управлението на редица инфраструктурни проекти в областта на околната среда, финансирани от структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз, публични организации и др.

Компанията извършва редица анализи и оценки на проекти във ВиК сектора и сектор отпадъци. Има широк опит като консултант в разработването на дългосрочни финансови модели за инвестиционни проекти, Ценообразуване и тарифна политика, разработването на подзаконови нормативни актове, управление на проекти.

Допълване на Доклад за ОВОС за Проект “Яденица“ – Изграждане на язовир Яденица за нуждите на електроенергийната система на страната (2016)

Изготвяне, като част от актуализирания ДОВОС, на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение за изграждане на язовир Яденица с предмета и целите на опазване на Защитена Зона “Яденица”. Подготовка и участие в необходимите процедури по ЗООС и ЗБР до получаване на положително решение по ОВОС от компетентния орган.

Основните дейности по проекта включват:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подпомагане Звеното за изпълнение на Проект за развитие на общинската инфраструктура към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (2012-2016)

Като член на обединение, съставено от фирмите Хидроскан НВ, Белгия, Инфрапроект Консулт ЕООД, България и Хидрогеокомплект ЕООД, България, компанията извършва консултантски услуги за подпомагане на звеното за управление на Проект за развитие на общинската инфраструктура, финансиран чрез заем от Световна банка и правителството на Р България, който се управлява и изпълнява от МРРБ. Проектът се състои от 3 компонента, във връзка с чието изпълнение фирмата предоставя съдействие и подкрепа на екипа на МРРБ:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проекти възложени от общини кандидатстващи за финансиране по ОП Околна среда 2007-2013 и ОП Околна среда 2014-2020, включващи:

 • изготвяне на предпроектни проучвания, ПИП, Идейни и/или работни проекти
 • изготвяне на анализ разходи-ползи (финансов, икономически, анализ на чувствителността и риска и анализ на тарифите и поносимостта) съгласно Ръководството на ЕК за изготвяне на АРП на инвестиционни проекти и други национални ръководства в областта на Околната среда – води и отпадъци
 • подготовка на бюджет на проекта и
 • попълване на формуляри за кандидатстване

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Техническа помощ за подготовка и управление на инвестиционни проекти, финансирани по ОП „Околна среда“ 2007-2013:

 • Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково (2013-2014)
 • Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район Овча купел за кв. „Овча купел-стара част” и кв. „Горна баня” (2012-2016)

Работата по проектите включваше съдействие и подкрепа на екипите за управление на проектите при изпълнение на ежедневните дейности свързани с организацията и управлението на проекта, в това число:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

План за развитие на общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците“ (2014)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на регионални планове за управление на отпадъците и стратегически оценки на околната среда за Източен и Северо-източен региони в Македония (2013-2014)

Проектът се изпълняваше за Министерство на околната среда и пространствено планиране на Р Македония  от обединение с лидер Enviroplan, Гърция. Фирмата предостави ключова експертиза в областта на  финансите, включваща:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК и изготвяне на проект на Наредба за критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им (2013)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Калкулация на компенсацията на Общинско предприятие за експлоатация и поддръжка на съоръженията, изградени в изпълнение на Проект – Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (2012)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Бизнес план и Комуникационна стратегия на общинско предприятие „Чистота – Искър” ЕООД (2012)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Разработване на модел на договор за обслужване за водния сектор в България (2011)

Проектът включваше разработване за Министерство на регионалното развитие и благоустройството на модел на договор за обслужване в българския водния сектор, концентриран върху управлението на водите в България въз основа на изменения Закон за водите от 2009 г. и последващите му изменения и допълнения от 2010 г., съгласно който се разделят собствеността върху активите и правото на стопанисването и управлението им от страна на ВиК операторите.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Управление на битовите отпадъци на Столична община (2008 -2009)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД