Сертификат по Стандарт ISO 9001:2008 от 01 юли 2011 г. с обхват: „Подготовка и управление на проекти. Проектиране и строителен надзор“. През 2016 г. се проведе Надзорен одит с транзитивно преминаване към ISO 9001:2015. По настоящем обхватът е променен, както следва: Подготовка и управление на проекти. Консултантски услуги в областта на инфраструктура, енергетика, транспорт, индустрия, околна среда, води и регионално развитие. Проектиране и строителен надзор. Чрез тази система „ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД защитава съответствието на всички процеси и дейности, необходими за:

 • Проектно консултиране в областта на енергетиката, транспорта, индустрията, околна среда, води и регионалното развитие
 • Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите
 • Строителен надзор
iba-2016-page-001

През 2016 г. „Инфрапроект консулт“ ЕООД получи Награда за принос в развитието на инфраструктурата в България „INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016“. Инициативата е под егидата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.

SIPPO

Сертификат за завършен курс от Проект за повишаване качеството на износа на малки и средни предприятия (EXPRO) на швейцарската централа за насърчаване на търговията с Централна и Източна Европа (SIPPO), финансиран от швейцарското правителство. Проектът включва:

 • Анализ, документация, спецификация и количествено изражение на процесите
 • Основи на качеството, действия ориентирани към повишение на качеството
 • Оптимално използване на съществуващите компетенции и потенциал за съществуващи продукти и услуги
 • Избор на най-подходяща диверсификация и проникване на пазара на базата на нов начин на приложение на вече съществуващи технологии и потенциали
 • Проектиране, създаване и реализиране на нови продукти и услуги, чрез използване на заместващи или нови технологии и ресурси
 • Институционализиране на управлението на качеството – продуктивността и иновативните процеси като постоянна и непрекъсната работна верига

Удостоверение за строителен надзор, с което осъществява:

 • Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите
 • Строителен надзор
bmgk-page-001

„Инфрапроект консулт” ЕООД е член на Българската минно-геоложка камара.

Камарата представлява доброволна (неправителствена) организация на работодателите в минния сектор. От месец ноември 1999 г. Камарата е асоцииран член на Европейската минна асоциация – ЕВРОМИН (Европейска асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали) със седалище в Брюксел, на ЕВРОКОЛ (Европейската асоциация за въглища и лигнити) и CEPMC (Организация на производителите на строителни материали в Европа). Българска минна камара има подписани споразумения за сътрудничество с минните камари на Мексико, САЩ, ЮАР и Швеция.

bgwa-page-001

Фирмата е член на Българската Асоциация по подземни води.

Основни цели на БАПВ са:

 • Подобряване взаимодействието между специалистите с различна професионална квалификация, работещи в областта на подземните води
 • Подпомагане на компетентните органи на централната и местната администрация при разработването на нормативната уредба, свързана с проучването, ползването, опазването, стопанисването и управлението на подземните води
 • Осъществяване на съвместни обществени инициативи, свързани с работата на съответните институции в областта на подземните води
 • Подпомагане процеса на обществена информираност по основни въпроси, свързани с ползването и управлението на подземни води
 • Участие, подпомагане и организиране на научно-приложни конференции, семинари, изложби, обществени дискусии и други в областта на подземните води
 • Обучение чрез краткосрочни специализирани курсове в областта на подземните води