Основана през 2000 г. Инфрапроект консулт ЕООД се откроява на българския пазар с дългогодишния си опит в проектното консултиране и предоставянето на инженерно-консултантски услуги и задълбоченото познаване на отраслите, които обслужва. Компанията е доказала личното отношение и силния ангажимент, който поема към клиентите си да осъществяват своите идеи и проекти от публичен и частен интерес.

Екипът на компанията непрекъснато се развива и задълбочава познанията си, за да може да посрещне бъдещите предизвикателства пред своите клиенти и да предостави индивидуални решения за техните нужди. Нашите специалисти разполагат с диверсифициран опит в осъществяването на цялостно консултиране по инвестиционни проекти – изготвяне на финансови, екологични, правни и социални анализи и оценки, предпроектни проучвания, подготовка на конкурсни предложения, преговори във връзка със сключване на концесионни и възлагателни договори, финансов мениджмънт при реализация на проектите, инженерно консултиране и строителен надзор.

За повече от 20-годишното си съществуване Инфрапроект консулт ЕООД прогресивно се разраства, като в същото време се стреми да запази високото качеството на услугите, които предоставя и персоналното отношение към своите дългогодишни и нови клиенти. Компанията увеличава непрекъснато опита си с изпълнението на нови проекти в различни отрасли на икономиката и увеличава списъка с клиентите си, включващи множество публични институции, като български министерства и общини, международни институции, като Европейската комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, а също и местни и чуждестранни фирми с интерес в секторите транспорт, енергетика, околна среда, води, регионално развитие и минно дело.

Фирмата има доказана репутация сред своите клиенти с опита си в сферата на обществените поръчки и концесиите и управлението на проекти в съответствие с международните изисквания и правила.