Световна банка: България: Хармонизация на българското законодателство с acquis communautaire в енергийния сектор (2003)

engeneer

Фирмата разработва схеми и механизми за компенсиране на невъзобновяеми разходи, ценови и неценови стимули за развитие на възобновяемите енергийни източници и преференциални цени за вторичното законодателство на Закона за енергетиката в качеството си на асоцииран консултант на Евролекс България.