• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инфрапроект консулт ЕООД участва в разработването на редица енергийни проекти, финансирани от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната банка за възстановяване и развитие, Японската агенция за международно сътрудничество, Министерство на енергетиката и други международни и местни институции, като предоставя консултантски услуги за разработване на различни финансови механизми и стратегии в енергийния сектор.

Компанията извършва редица анализи и оценки на енергийни проекти и има широк опит като консултант в разработването на дългосрочни финасови модели за инвестиционни проекти, анализи в областта на газоразпределението, разработването на подзаконови нормативни актове по отношение на образуването на цените и тарифите на регулираните услуги в енергийния сектор.

Прeд-проектно проучване за Междусистемна връзка Турция – България (ITB) (2015-2016)

Компанията участва като партньор на „Химкомплект-Инженеринг“ АД в разработването на предпроектното проучване за междусистемна газова връзка Турция – България, като разработва следните…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на заявления за издаване на лицензии за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в съответствие с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (2013 – 2016)

Инфрапроект консулт ЕООД извършва дейности по договори с няколко частни клиенти за попълване на заявления за издаване на лицензия за…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне и актуализация на Бизнес планове и определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на различни газоразпределителни региони и обособени територии (2011 – 2015)

Компанията изготвя за частени клиенти Бизнес планове и определяне на цени за разпределение и снабдяване с природен газ за различни регулаторни периоди на територията на газоразпределителни региони и редица общини…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Прекратяване на Споразумение за Енергийна рамка, финансиран от ЕИБ. Задание 1: Проучване за дейността на ЕСО ЕАД във връзка с преноса електричество на българския пазар (2014)

План за действие за увеличаване на консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страната чрез прилагане на подходящи икономически инструменти, във връзка с достигането на установените норми за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух (2004 – 2005)

Като партньор на Евролекс България ООД, Инфрапроект консулт ЕООД изготви описание на създадените към момента условия и предпоставки за използване на природния газ за битово отопление…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Обзор на енергийния сектор в България – електроенергетика и енергийна ефективност (2014)

Проектът се изпълнява чрез възлагане и финансиране от Световна банка. Дейностите на консултанта обхващат изготвянето на две проучвания за…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи /до 2020 г/ във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО за въвеждане на интелигентни системи за измерване за две газоразпределителни дружества в България (2013)

Компанията изготвя за частен клиент Икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи /до 2020 г/ във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подкрепа на МИЕ и МРГ при реализацията на Стратегията в Енергийния сектор за смекчаване на последствията от ранното затваряне на реактори тип ВВЕР-440 на АЕЦ Козлодуй (2011-2013)

Проектът се разработва съвместно с фирма Плеядес ГМБХ, Германия, под управлението на МИЕТ и чрез финансиране от ЕБВР. Обхватът на проекта включва изготвяне на…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

ECA, Великобритания: Проучване на пазара на електроенергия за изграждане на соларен парк в с. Караджалово (2012)

Като местен партньор на Economic Consulting Associates „Инфрапроект консулт“ ЕООД разработва Проучване на пазара на електроенергия за изграждане на соларен парк…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

България: проучване за сигурност на газовите доставки (2010-2012)

Проектът се разработва чрез финансиране от Световна Банка. Като подизпълнител на ЕСА, Великобритания компанията е отговорна за координацията на проекта с българските заинтересовани страни…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инсталиране на газопреносна система за природен газ в 13 града на Южен Централен район в България, без изграждане на отклонения за високо налягане” съгласно Международния фонд за извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй (2008-2010)

Компанията предоставя консултантски услуги на частен клиент съгласно Договора му с Европейска банка за възстановяване и развитие за изпълнение на проект…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Използване фондовете на ЕС за енергийни проекти в България (2007-2008)

Проектът се осъществява чрез финансиране от Световна Банка и Структурните фондове на ЕС. Обхваща анализ на възможностите за капитализация на ФЕЕ:…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на Заявление по реда на чл.43, ал.8 от ЗЕ с необходимите приложенияза участие в конкурс за определяне на титуляр на лицензията за дейността “разпределение на природен газ” на територията на отделни общини (2006-2007)

Инфрапроект консулт ЕООД подготви за частни клиенти Заявление по реда на чл.43, ал.8 от ЗЕ с необходимите приложения…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Енергийна стратегия за смекчаване на последиците от ранното затваряне на блоковете от тип ВВЕР-440 на АЕЦ “Козлодуй” (2006-2007)

Компанията участва като поддържащ партньор на МИЕ…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Газификация на Югоизточна Европа (2006)

Компанията предоставя консултантски услуги по проекта…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005)

Консултантът разработва за ДКЕВР система за мониторинг на търговията с природен газ и програмен продукт, който да гарантира достъпа до системата само на оторизираните лица от Комисията. Разработките са направени при стриктно спазване на правилата за търговия с природен газ. Проектът обхваща следните етапи:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД